GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (35)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Pålsboda började förändras raskt fr.o.m. 1960-70-talen.  sid.1
Pålsboda blev centralort i Sköllersta kommun. Ett kommunalhus byggdes. Nioårig grundskola infördes  i Sverige och det beslöts att en högstadieskolan skulle byggas i Pålsboda. Industrier flyttade hit, bl.a. Tryckeriet. Andra verksamheter på orten, såsom Martin Larsson AB och Odell och Ekberg  expanderade och det behövdes arbetskraft. Man startade byggen av flera hyreshus. Miljonprogrammet drog igång i Sverige. Villakvarter byggdes på Folkasbofältet och även i södra och västra delarna av samhället 
byggdes villor. De gamla skolorna från 1874 och 1906 revs. En stor del av åsen som skolorna stått på, "Tippen", schaktades ned mot öster och fick bilda grund för högstadieskolan och kommunalhuset (som senare blev Folkets Hus). I gropen efter åsens bortschaktning byggdes ett ålderdomshem (Sköllergården). Flera hus revs och ett affärscentrum började växa fram.  

 Folkasboskolan nybyggd 1965. På den ännu ej iordningställda idrottsplanen ser vi gruset som körts ned från åsen.                                                Foto:Paul Eugensson 

Den gamla skolan (Dahlanderska) står här ännu kvar framför kyrkan uppe på åsen.              Foto:Paul Eugensson , ca 1967

Åsen är nedschaktad men skolan står där fortfarande på kanten.                              Foto:Paul Eugensson , ca 1967

Snart är Dahlanderska skolan borta, oktober 1966 Pålsbodaåsens tredje nedschaktning för nya Folkasbovägen, 1966
Dahlanderska skolan står ännu kvar uppe på åsen, 1967-08-01
Nu rivs den gamla skolan från 1906 (Dahlanderska skolhuset).                  Foto:Paul Eugensson, ca 1968.

Vintern 1966-67. Åsen har planats av och här ska   ålderdomshemmet (Sköllergården) byggas. I bakgrunden ses det relativt nyuppförda kommunalhuset i rött tegel. Foto: Paul Eugensson 

Vintern 1966-67. Arbetet har börjat med Sköllerården  (ålderdomshemmet). T.v. kommunalhuset, i bakgrunden fortsättningen på åsen. Långt där borta ser vi vattentornet. Foto:Paul Eugensson 

 

T.v. den nybyggda högstadieskolan (Folkasboskolan) nere vid åkrarna. Till höger har bygget av ålderdomshemmet, Sköllerården,  kommit igång. Våren 1967.                       Foto: Paul Eugensson  1967.

Våren 1967. Vy från gamla skolhuset mot söder. Det röda kommunalhuset t.v. och i bakgrunden järnvägen och där bortom åsens fortsättning söderut.  Foto:Paul Eugensson 1967.

Bygget av Sköllergården (ålderdomshemmet) i juni 1967 
Juni 1967. Ålderdomshemmet (Sköllergården) börjar växa fram. Det enda som finns kvar nu (2011) av gammalt på denna bild är den stora eken t.h. som står på en kulle bredvid Centralkiosken. 

Sj-huset invid järnvägen revs strax efter att ålderdoms- hemmet (Sköllergården) uppförts. Jämför med nästa bild.                     Foto:Paul Eugensson ca 1967.

Bilden på SJ-arbetarnas hus är taget ute från järnvägen omkring 1962. Där det vita huset står har vi numera Sköllergården.  

Folkasboskolan 1966 Folkasboskolan 1967 Köpmangatan. Snart rivs Bolinderska huset. Här kommer att bli ett torg.
Brandstationen vid  Norrgatan, 1974 En "Brandstation" i dikeskanten vid Stensbo,1972              Torggatan 7 rivs.    Foto: 2008-08-20
Stationsområdet i  Pålsboda, april 1968 Flygfoto över Pålsboda från sydost, Folkasboskolan i förgrunden Flygfoto över Pålsboda från väster. Kyrkan och centrum i bakgrunden.

Fler Pålsbodabilder fr.o.m. 1960-70-talen >>       

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-10-23

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38  39